Vrijwaring van hypohypo.nl

Voor de toegang tot en het gebruik van de website hypohypo.nl, hierna: "Site", gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot deze Site en de Site te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden, hierna: "Gebruiker".

hypohypo.nl heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. hypohypo.nl garandeert echter niet dat de inhoud van de Site volledig, accuraat en juist is.

hypohypo.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Site. Meer in het bijzonder zal hypohypo.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door de Gebruiker van de Site, die zouden zijn ingegeven door de op de Site geplaatste informatie en/of advertenties.

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij hypohypo.nl en/of haar licentiegevers. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een hardcopy.

De Site bevat mogelijk verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. hypohypo.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. hypohypo.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

hypohypo.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. hypohypo.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. hypohypo.nl is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een Gebruiker, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door hypohypo.nl aangepast worden. hypohypo.nl adviseert daarom de regels en voorwaarden regelmatig te bekijken.